Договір на покупку авіаквитків

Інструкція: що робити щоб купити дешеві авіа квитки.
Важливі складові

  • Web агентство, що пропонує авіаквитки безпосередньо під унікальним ім'ям реалізує авіаквитки в основному дорого.
  • Інтернет портали перевізників не продають доступні авіа квитки.
  • Не захоплюйтеся рекламою від Гугл.
  • Www ресурси туристичних агентств мають відрахування від авіаперевізників, значить авіаквитки у туроператорів недешеві.

Безсумнівно будь-який мандрівник воліє вторований маршрут в знаходженні авіаквитків, але даний список допоможе будь-якому відпускнику, що воліє знайти авіаквитки не дорого.

Який час зазначається в авіаквитках

УМОВИ ДОГОВОРУ

Договір, за яким турфірма бронює і набуває для корпоративного клієнта авіаквитки на зазначені ним дати і рейси, відноситься до договорів возмездного надання послуг (п. 1 ст. 779 Цивільного кодексу РФ). За таким договором виконавець (турфірма) зобов'язується за завданням замовника (організації) надати послуги (здійснити певні дії або здійснити певну діяльність), а замовник зобов'язується оплатити ці послуги.

У договорі потрібно чітко прописати порядок:

— Анулювання броні;

— Здачі придбаних авіаквитків.

Також потрібно вказати відповідальність сторін за порушення умов договору, термін дії договору та порядок його зміни (розірвання) і реквізити сторін.

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ

Підсумовуючи все вищесказане, наведемо приблизний зразок договору з туристом.

Договір № 158/09

на корпоративне обслуговування з авіаперевезень

м Москва «16» листопада 2009 р

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дельта-тур» (надалі — Агентство) в особі генерального директора Рибакова Олександра Володимировича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, і товариство з обмеженою відповідальністю «Мрія» (надалі — Замовник) в особі генерального директора Маркісова Олександра Івановича, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього Договору є надання Агентством авіаційних послуг з бронювання, оформлення і доставки Замовнику замовлених послуг.

2. ОБОВ'ЯЗКИ АГЕНТСТВА

2.1. Агентство зобов'язується:

2.1.1. Бронювати місця на рейси російських і зарубіжних авіакомпаній.

2.1.2. Видавати Замовнику довідки про статус рейсу, інформувати його по будь-яких питань, пов'язаних з наданої авіаційної послугою.

2.1.3. Докладати всіх зусиль для мінімізації витрат Замовника з придбання авіаквитків на авіаперевезення, вишукувати оптимальні умови маршрутів.

2.1.4. Оформляти авіаквитки за заявкою Замовника відповідно до Правил Перевізників.

2.1.5. Своєчасно здійснювати взаєморозрахунки і проводити вивірення розрахунків із Замовником.

2.1.6. Надавати Замовнику знижку за викуплені квитки за опублікованими тарифами АК «ТРАНСАЕРО» у розмірі 3 (трьох) відсотків від застосовуваних опублікованих тарифів бізнес- і економічного класів.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник зобов'язується:

3.1.1. Своєчасно подавати Агентству письмово заявку на бронювання та придбання авіаквитків.

3.1.2. Перераховувати на розрахунковий рахунок Агентства необхідну грошову суму в розмірі та строки, встановлені у пункті 4.2 Договору.

3.1.3. Приймати від Агентства авіаквитки та інші документи строго за дорученням.

3.1.4. В найкоротший термін повідомляти Агентство про відмову від польоту або неточності в поданій заявці, а також вносити в заявку всі виникаючі зміни і виробляти ануляцію заброньованих місць у письмовому вигляді.

3.1.5. При відмові від польоту повертати квиток в касу Агентства у строки, встановлені Правилами Перевізника.

3.1.6. Своєчасно сповіщати Агентство про всі зміни, пов'язаних з юридичною адресою, ІПН, банківськими реквізитами.

4. РОЗРАХУНКИ СТОРІН

4.1. Розрахунки Замовника з Агентством виробляються в рублях за курсом Перевізника на дату оформлення авіаперевезення.

4.2. Замовник перераховує Агентству грошові кошти в розмірі вартості авіаційних квитків в терміни, обумовлені Правилами та розпорядженнями Перевізників. Агентство зобов'язується інформувати Замовника про вищевказані Правилах.

4.3. Видача авіаквитків здійснюється за умови надходження грошової суми Замовника на розрахунковий рахунок Агентства.

4.4. Для прискорення оформлення і видачі авіаквитків Замовник може розмістити на розрахунковому рахунку Агентства авансовий платіж на суму, в межах якої Агентство буде негайно оформляти і видавати замовлені авіаквитки.

4.5. У випадку порушення Замовником строків, пов'язаних з бронюванням, оплатою або скасуванням замовлень на авіаперевезення, всі штрафні санкції, встановлені Перевізниками, оплачує Замовник.

4.6. Агентство стягує із Замовника повну вартість замовлених авіаквитків з урахуванням зборів, встановлених Перевізниками, за вирахуванням суми знижки.

5. Вивірка РОЗРАХУНКІВ

5.1. Сторони спільно ведуть облік і проводять щоквартальну вивірку обсягів авіаційних квитків, переданих Агентством за заявками Замовника.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору відповідно до чинного законодавства РФ.

6.2. Агентство несе повну відповідальність перед Замовником за шкоду, заподіяну в результаті неправильного оформлення перевізних документів.

6.3. Замовник несе повну відповідальність перед Агентством за шкоду, заподіяну в результаті неточного оформлення або несвоєчасного анулювання заявки.

6.4. Агентство не несе відповідальності за відсутність місць на конкретному рейсі.

6.5. Агентство не несе відповідальності за дії Перевізників, а саме: заміну повітряного судна, зміна розкладу, скасування або затримку рейсів, невідповідність класу обслуговування, незабезпечення стикувань, втрату багажу або особистих речей пасажира.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Сторони прагнутимуть вирішувати всі виникаючі за Договором суперечки шляхом безпосередніх переговорів. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів їх розгляд буде передано до Арбітражного суду м Москви.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір укладено на невизначений термін і набуває чинності з моменту його підписання обома сторонами.

8.2. Сторона, що побажала розірвати даний Договір, повинна попередити іншу сторону про свої наміри не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати розірвання і закінчити в зазначений термін всі взаєморозрахунки.

8.3. Зміни в цьому Договорі можуть бути внесені в будь-який час за письмовою згодою сторін, а також у випадках зміни агентських угод між Агентством і Перевізником і прийняття нових законодавчих актів, що стосуються діяльності Агентства або Замовника.

8.4. Цей Договір підписаний у двох примірниках, російською мовою, при цьому обидва примірники мають однакову юридичну силу.

9. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

АГЕНТСТВО ТОВ «Дельта-тур» Юридична адреса: 127349, г. Москва, вул. Лєскова, буд. 3 Фактична адреса: 109012, г . Москва, вул. Нікольська, д. 8 Тел. / Факс: 8 (495) 156-85-96 ІПН 7707177937. КПП 770402001 Розрахунковий рахунок: +40502610700000220465 В АКБ «Росбанк»БИК 044522777 к / с +30201810600000000666 Генеральний директор Рибаков (Рибаков А.В. ) М.П.

Джерело: http://delovoymir.biz/ru/articles/view/?did=8419

*****

Договір на покупку авіаквитків

ДОГОВІР № _____

НА КУПІВЛЮ АВІАКВИТКІВ резиденти

І ЇХ передачі третім особам НА ТЕРИТОРІЇ РФ

ЗА ДОРУЧЕННЯМ ОРГАНІЗАЦІЇ-НЕРЕЗИДЕНТА

(ОПЛАТА В ДОЛАРАХ США; ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ І ВИТРАТИ АГЕНТА

ОПЛАЧУЮТЬСЯ ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕННЯ / ЙОГО ЧАСТИНИ;

З УМОВОЮ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АГЕНТА

У ВИГЛЯДІ ШТРАФУ ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ)

м ________________ «____» _______________ ______ р

__________________________________, __________________________ (Назва країни походження), іменуємо ____ надалі «Принципал», в особі __________________, що діє на підставі ___________________________________, з одного боку, і ______________________________, ____________________ (назва країни походження), іменуємо ____ надалі «Агент», в особі ______________________, діє на підставі ____________________________________, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Принципал доручає, а Агент бере на себе зобов'язання здійснювати від свого імені, але за рахунок Принципала фактичні і юридичні дії, зазначені в п. 2.1 цього Договору, а Принципал зобов'язується сплатити Агенту винагороду за виконання цього доручення.

1.2. Цей Договір укладено на термін з «____» _______________ ______ р

по «____» ______________ ______ р

Термін дії Договору може бути продовжений за письмовою згодою Сторін.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. За цим Договором Агент зобов'язується здійснювати наступні дії:

— Придбавати за заявками Принципала авіаквитки з ____________ в пункти призначення, зазначені Принципалом; дати вильотів, кількість авіаквитків і дані про осіб, на чиє ім'я повинні оформлятися квитки, надаються Принципалом протягом терміну дії цього Договору;

— Своєчасно передати придбані авіаквитки третім особам, зазначеним Принципалом;

— Здійснювати інші дії за дорученням Принципала.

2.2. Агент зобов'язаний виконувати дане йому доручення відповідно до вказівок Принципала. Вказівки Принципала повинні бути правомірними, здійсненними і конкретними.

2.3. Агент зобов'язаний виконувати дії, зазначені в п. 2.1 Договору, своєчасно і належним чином.

2.4. Агент зобов'язаний повідомляти Принципалу на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення.

2.5. За виконанні або припинення цього Договору Агент представляє Принципалу звіт про хід виконання доручення. До звіту Агент докладає рахунок на оплату Принципалом належних Агенту грошових коштів.

2.6. Принципал, який має заперечення щодо звіту Агента, повинен повідомити про них Агенту протягом ________ днів з дня отримання звіту. В іншому випадку звіт вважається прийнятим Принципалом.

2.7. Принципал зобов'язаний:

2.7.1. Відшкодовувати Агенту суми, витрачені ним у зв'язку з виконанням цього договору.

2.7.2. Прийняти звіт Агента і все виконане ним за цим Договором.

2.7.3. Забезпечити Агента всієї необхідної для виконання доручення інформацією.

2.7.4. Сплатити Агенту обумовлене цим Договором винагороду.

3. Порядок розрахунків

3.1. Принципал відшкодовує Агенту витрати, понесені ним у зв'язку з виконанням цього Договору, одночасно з перерахуванням Агенту винагороди.

3.2. Принципал перераховує Агенту _______ (______________________ доларів США та ______ центів) за кожен придбаний авіаквиток.

3.3. Загальна сума Договору складає ___________________ доларів США.

3.4. Винагорода Агента визначається як різниця між сумами, отриманими ним відповідно до п. 3.2 Договору, і фактично понесеними витратами на покупку авіаквитків.

3.5. Оплата винагороди та відшкодування витрат Агента за придбані авіаквитки проводяться протягом _______ днів з моменту покупки квитків і отримання Принципалом відповідного повідомлення від Агента.

3.6. Належні Агенту кошти перераховуються Принципалом в безготівковому порядку на банківський рахунок Агента.

4. Відповідальність за цим Договором

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін зобов'язань за цим Договором вона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні заподіяні таким невиконанням збитки.

4.2. У разі прострочення надання Агенту належної йому винагороди Принципал зобов'язаний сплатити Агенту пені в розмірі _____% від суми боргу за кожен день прострочення.

4.3. У разі порушення Агентом будь-яких умов цього Договору він виплачує Принципалу штраф у розмірі __________ доларів США. Виплата штрафу здійснюється шляхом утримання Принципалом відповідних грошових сум з винагороди Агента.

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору внаслідок обставин надзвичайного характеру, таких, як повінь, пожежа, землетрус та інші природні явища, а також війна , військові дії, блокада, заборонні дії влади і акти державних органів, страйки, руйнування комунікацій і енергопостачання, вибухи, що виникли під час дії цього Договору, які Сторони не могли передбачити або запобігти. До обставин надзвичайного характеру не відносяться, зокрема, порушення зобов'язань з боку контрагентів Сторін, відсутність у Агента необхідних грошових коштів.

5.2. При настанні обставин, зазначених у п. 5.1, Сторона повинна без зволікання сповістити про них письмово іншу Сторону. Повідомлення має містити дані про характер обставин, а також офіційні документи, що засвідчують наявність цих обставин і, по можливості, дають оцінку їх впливу на можливість виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором.

5.3. Якщо Сторона не направить або несвоєчасно направить повідомлення, передбачене в п. 5.2, то вона зобов'язана відшкодувати другій Стороні понесені нею збитки.

5.4. У випадках настання обставин, передбачених в п. 5.1, термін виконання Стороною зобов'язань за цим Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють ці обставини і їх наслідки.

6. Вирішення спорів і застосовне право

6.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами з питань, які не знайшли свого вирішення в тексті даного Договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів.

6.2. При неурегулировании в процесі переговорів спірних питань спори вирішуються в судовому порядку, встановленому чинним законодавством Російської Федерації.

6.3. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством Російської Федерації.

7. Зміна та припинення Договору

7.1. Цей Договір може бути змінений або припинений за письмовою згодою Сторін, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством РФ і цим Договором.

7.2. Принципал має право в будь-який час відмовитися від виконання цього Договору шляхом направлення письмового повідомлення Агенту. Договір вважається розірваним з моменту отримання Агентом повідомлення Принципала, якщо у повідомленні не передбачений більш пізній термін розірвання Договору.

У разі відмови від цього Договору Принципал зобов'язаний негайно після направлення повідомлення Агенту провести виплату належної Агенту винагороди за дії, виконані ним до припинення Договору.

7.3. Агент має право відмовитися від цього Договору шляхом направлення письмового повідомлення Принципалу. Договір вважається розірваним з моменту отримання Принципалом повідомлення Агента, якщо у повідомленні не передбачений більш пізній термін розірвання Договору.

Агент, що відмовився від цього Договору, зберігає право на винагороду за дії, виконані ним до припинення Договору.

8. Прикінцеві положення

8.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

8.2. Всі повідомлення повинні направлятися в письмовій формі.

8.3. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами.

8.4. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

9. Адреси, реквізити та підписи Сторін:

Принципал: ______________________________________________________________

Агент: ___________________________________________________________________

Джерело: http://lexguide.ru/obraztsy-blanki-dogovorov/agentskiy-dogovor-na-pokupku-aviabiletov-organizatsiey-rezidentom-i-ih-peredachu-tretim-litsam-na-territorii-rf.html